Kontrakt

Kontraktsformuläret är ett dokument som utgör basen för upprättandet av ett kontrakt. I ett upphandlingsförfarande är Kontraktsformuläret en del av förfrågningsunderlaget, för att anbudsgivarna ska kunna ta del av vad de förväntas underteckna om de vinner anbudsgivningen. Kontraktsformulär omvandlas sedan till Kontraktet när det är ifyllt för den enskilda entreprenaden och undertecknat av parterna.

Innehållet i kontraktsformuläret har fokus på juridik och ekonomi, d.v.s. förhållandet mellan parterna. 

Strukturen i följer kapitlen i ABFF, och lite förenklat kan man säga att syftet är att utöka de allmänt gällande regleringarna i ABFF med det som gäller för den enskilda entreprenaden.

Exempel

I kapitel ABFF 15 kap 2 § 4 anges att statuskontroll ska ske då entreprenaden påbörjas, om inte annat anges i övriga handlingar. I Kontraktsformuläret kan då formerna för statuskontrollen i den aktuella entreprenaden anges.

Notera att det endast är texter som reglerar förhållandet mellan parterna som hör hemma i Kontraktsformuläret. Krav som är kopplade till utförandet återfinns istället i dokumentet Övergripande tjänstekrav.

Kontraktsformuläret innehåller förhållandevis få färdiga exempeltexter, då innehållet är tätt kopplat till den aktuella beställarens krav på sin motpart. Istället finns det mycket rådstexter som stöd.

Innehållet i Kontraktet

Lämna ett svar