Kvalitets- och miljöplan

Är inte det samma sak som vårt kvalitetsledningssystem?

En kvalitets- och miljöplan för entreprenaden är inte samma sak som Leverantörens kvalitets- och miljöledningssystem. Medan ledningssystemet gäller generellt för Leverantörens verksamhet är planen något som helt riktar in sig på den enskilda entreprenaden.

Enligt ABFF 15  kap 2 § 3 ska Leverantören ”sedan avtalet ingåtts upprätta kvalitetsplan och miljöplan för entre-
prenaden och därvid inarbeta de kvalitets- och miljökrav som Beställaren redovisat”. Syftet med planen kan förenklat sägas vara att Leverantören ska redogöra för hur man ska göra för att verkligen nå dessa krav. För om man ska uppnå en viss kvalitetsnivå är första steget att göra en plan för hur det ska ske – det kommer inte hända av sig självt.

Eftersom kvalitets- och miljökraven normalt är ganska övergripande blir följden ofta att Leverantören behöver beskriva hur denne ska göra för att säkerställa att entreprenaden i allt väsentligt utförs avtalsenligt. Om det exempelvis framgår att ett kvalitetskrav är att ”antalet felanmälningar från hyresgäster ska minska” behöver ju Leverantören redovisa hur denne avser arbeta i just den här entreprenaden för att uppnå det kvalitetskravet. 

I det här fallet kan det innebära att Leverantören beskriver hur de planerar, genomför och följer upp tillsyn och skötsel. Och ”hur”  betyder att redovisningen svarar på frågorna:

  • Vad ska göras?
  • När ska det göras?
  • Vem ska göra det?

Detta gäller för såväl planering som genomförande och uppföljning. 

Det som också framgår av ABFF 15 kap 2 § 3 är att Leverantören ska dokumentera åtaganden enligt planen. Med andra ord – står det i planen att en arbetsledaren ska göra stickprovskontroller i fastigheterna ska den kontrollen också dokumenteras. 

Det grundläggande tipset om kvalitets- och miljöplaner är att de ska tas fram av de personer som verkligen kommer arbeta med entreprenaden, och att svara på frågeställningarna ovan på ett tydligt sätt. Har man tänkt igenom hur man ska göra krävs det inte så mycket text för att redovisa utförandet.

Lämna ett svar