Tillbaka

Kontraktshandlingar

Vad ärKontraktshandlingarna?

Inom Aff benämner vi de olika delarna av avtalet för Kontraktshandlingar. Termen Kontraktshandlingar defineras i Aff-definitioner 15 som ”kontrakt jämte handlingar som är fogade till detta eller som i någon av dessa är angivna som
gällande för kontraktsarbetena”. 

I ABFF 15 står också att ”Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna.” 

Kontraktshandlingarna listas i Kontraktet, under rubriken K1.1 Kontraktshandlingar. Du behöver inte lista lagar och föreskrifter, men om du som beställare har särskilda rutiner som du vill att leverantören ska följa behöver även dessa listas som Kontraktshandling. 

För att göra det enklare att hålla ordning på handlingarna grupperas de ofta enligt den rangordningsregel som finns i ABFF 15 kap 1 § 4. Det gör att samtliga handlingar som är en del av Förfrågningsunderlaget normalt grupperas under nr 06. Det kan exempelvis se ut så här:

 • 06.1 Kontraktsformulär
 • 06.2 Övergripande tjänstekrav
 • 06.3 Tjänstebeskrivningar
 • 06.4 Objektsbeskrivning
 • 06.5 Upphandlingsföreskrifter
Objektsbeskrivningen består normalt av ett större antal handlingar i sig, såsom listor, ritningar och foton. Då kan det i exemplet ovan vara så att man anger dessa handlingar med ytterligare en underkod: 06.4.1 , 06.4.2, 06.4.3 etc. 
 
Tillbaka

Avtal i samråd

Aff är gjort för upphandling i konkurrens

Ett Aff-avtal bygger i grunden på att det sker en upphandling i konkurrens, och ABFF följer ”konkurrensens princip”. Beställare och Leverantör ses som kompetenta parter. Beställaren förutsätts göra ett komplett och korrekt förfrågningunderlag, och Leverantören förväntas lämna det bästa priset givet handlingarna. 

Men ibland sker inte regelrätta upphandlingar med hjälp av fullödiga förfrågningsunderlag. Istället kanske en mindre fastighetsägare, exemplvis en Brf, kontaktar ett par leverantörer och ber om offerter baserat på en enklare beskrivning av behovet.

I detta fall är det Leverantören som återkommer med ett förslag på utförande, istället för att utförandet är helt beskrivet i förfrågningsunderlaget. Beställare och Leverantör för sedan en dialog om behovet och erbjudandet, vilket så småningom mynnar ut i ett avtal. Ofta är det i dessa fall Leverantörerna som kommer med färdiga avtalsförslag. 

Detta förfarande kallas för Avtal i samråd, och i ABFF 15 kom det för första gången in regleringar av detta förfarande. Vid avtal i samråd gäller kap 1 § 1, medan ett antal andra regleringar från kapitel 1 inte blir gällande. 

Vid avtal i samråd är det som alltid väsentligt att förteckna kontraktshandlingarna, men även i vilken ordning de gäller ifall de skulle finnas motstridigheter. 

Tillbaka

Entreprenadform

Funktionsentreprenad eller utförandeentreprenad?

En funktionsentreprenad bygger på att B angett funktionskrav med tillhörande acceptanskriterier, samt angett vilka tjänstetyper (exempelvis tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll) som omfattas. Sedan är det upp till L att välja arbetsmetod och utförandetider så att funktionen upprätthålls och acceptanskriterierna uppnås. Det innebär att L kan (och förväntas) styra arbetet utefter vad som erfordras för att upprätthålla funktion och uppnå acceptanskriterierna.

En utförandeentreprenad bygger på att B beskrivit vad som ska utföras och när det ska utföras (dvs. frekvensen för utförandet) med hjälp av åtgärdskrav och utförandetider. Det innebär att L har att utföra arbetet på det sättet, oavsett om det är mest lämpligt eller ej (L ska dock alltid underrätta B om det som är beskrivet är olämpligt). Det innebär också att L är skyldig att genomföra samtliga beskrivna arbeten, dvs. L kan inte själv prioritera om bland åtgärderna.

Är den ena entreprenadformen bättre än den andra? Nej, så kan man inte säga. Vad som är en lämplig entreprenadform beror på en mängd faktorer, så se till att ta ett genomtänkt beslut. 

Nedanstående bild visar de mest påverkande faktorerna i valet mellan funktions- och utförandeentreprenad. Mer information om valet av entreprenadform hittar du i vår utbildning ”Upphandling” i Aff Akademin, eller i Kunskapsbankens Att leva med Aff som är tillgänglig för våra medlemmar.

En utförandeentreprenad passar ofta bäst för mindre entreprenader eftersom:

 • Det arbete som ska utföras är mindre omfattande och lätt att beskriva.
 • Det finns få fördelar med att låta leverantören planera och kalkylera sitt arbete själv.

En funktionsentreprenad gör sig bra för riktigt omfattande entreprenader eftersom:

 • Det arbete som ska utföras är omfattande och svårt att beskriva redan vid upphandlingen.
 • Det finns fördelar med att leverantören själv kan planera och kalkylera arbetet.
 • Leverantören kan anpassa sitt arbetet efter objekten och tjänsternas olika förutsättningar.

En utförandeentreprenad passar bra när du har:

 • Har personal med fackkompetens avseende den funktion du ska upphandla, till exempel brandskyddsarbete. 
 • Önskemål om att kunna styra leverantörens åtgärder mer direkt.

En funktionsentreprenad passar bra när du:

 • Inte har egen personal med fackkompetens avseende den funktion du ska upphandla.
 • När du har svårt att ge leverantören instruktioner, eller tolka ett beskrivet utförande för att du saknar en viss kompetens.

En utförandeentreprenad är ofta lämplig när du:

 • Regelbundet utför eller låter utföra arbeten som kan påverka funktionen.
 • Ser områden där det kan uppstå diskussion kring vem som är ansvarig för att funktionen ska upprätthållas.

En funktionsentreprenad passar istället entreprenader där du:

 • Mer sällan utför eller låter utföra arbeten som påverkar funktionen.
 • Kan avgränsa de arbeten som påverkar funktionen
Tillbaka

Entreprenadomfattning

Tillbaka

Åtagande och ersättning

Tillbaka

Löpnande räkning enligt självkostnadsprincipen

Tillbaka

À-priser

À-priser är ett praktiskt sätt att avtala om ersättningar när vissa saker är kända och andra okända. Ett à-pris är helt enkelt ett pris som är ”färdigt till kund”, men där antalet av detta pris normalt sett inte är känt i förväg.

Det kan t.ex. handla om att du i förväg vet att det kommer behövas elektriker för att utföra arbeten, men att omfattningen av dessa arbeten är svår att uppskatta. Då är det svårt att inkludera dessa i den fasta ersättningen, och rörlig ersättning är att föredra. I denna situation är ett à-pris per timmes arbete av yrkeskategorin elektriker ett à-pris som kan vara lämpligt att ha med i avtalet.

Exempel på vanligt förekommande à-priser

 •  à-pris per timme för arbete av en viss yrkeskategori
 • à-pris per kvm gräsmatta för klippning och övriga föreskrivna åtgärder
 • á-pris per dörrstängare och år för tillsyn och skötsel
 • à-pris för byte av en strömbrytare

Som synes kan det variera vad som à-priserna innehåller. Vad som är lämpligt avgörs av entreprenadens utformning, men en bra tumregel är att ett à-pris ska vara kalkylerbart för Leverantören. 

À-priser är ett bra komplement till fast ersättning och löpande räkning, och de är vanligt förekommande i Aff-entreprenader. 

Tillbaka

Uppdatera från äldre Aff

Tillbaka

Certifierade byggnader

Hur förhåller sig Aff till miljöcertifierade byggnader?

Idag är många byggnader miljöcertifierade på olika sätt, och fastighetsägarna arbetar ofta aktivt med hållbarhetsfrågan. Därför är det viktigt att ha kunskap om hur miljöcertifierade byggnader hanteras avtalsmässigt i en Aff-entreprenad. 

Till att börja med så behöver Beställaren vara tydlig med att beskriva vad som är grunden till certifieringen – både vilket system det är och vilka kriterier som byggnaden uppnått. Först då finns det möjlighet för en Leverantör att förstå hur certifieringen påverkar dem i entreprenaden. 

Nästa steg är att säkerställa att avtalet och certifieringskraven korrelerar med varandra samt att formulera texter om vad Leverantören förväntas åta sig avseende certifieringen.

Även om processen i sig är enkel är det mycket att sätta sig in i och mycket att ta hänsyn till. Därför har vi tagit fram en hjälp som du kan ladda ner och läsa i lugn och ro.