Statuskontroll, varför gör man det?

I ABFF framgår det att Beställaren och Leverantören tillsammans ska göra en statuskontroll när entreprenaden påbörjas. Dessutom ska det ske en avslutande statuskontroll om det står så i handlingarna, eller om någon av parterna påkallar det. Att det står så i ABFF ger vid handen att dessa kontroller ses som viktiga, men ändå är det ofta som de inte blir av. Varför är det så?

På det här seminariet går vi igenom reglerna för inledande och avslutande statuskontroll och sätter in de i praktiska exempel. Samtidigt tar vi oss an den närliggande frågan om kontroll av mängduppgifter, något som ofta föreskrivs i Kontraktet. Några av frågeställningarna som tas upp är:

  • Vad är syftet med inledande och avslutande statuskontroll?
  • Varför skiljer sig reglerna åt?
  • Är statuskontroll samma sak som statusbesiktning?
  • Vad händer om det inte sker någon statuskontroll?
  • Hur förhåller sig kontroll av mängder till statuskontrollen?
  • Hur gör jag en bra redovisning av mängdkontroll och statuskontroll?

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert hos Aff.

Inspelat den 24 maj 2023

Seminarium – möten, möten, möten

 

Vad är ett entreprenadmöte egentligen? Kan det finnas flera sorters entreprenadmöten, och hur skiljer de sig från andra möten i entreprenaden?

På det här seminariet går vi igenom olika mötestyper och vad som definierar dem. Vi ser också över vad som står i ABFF om möten, var i handlingarna det står om möten samt hur man praktiskt kan gå tillväga för att få en fungerande mötes-struktur. 

Föredragshållare: Anna Cedvén

Seminariet är inspelat 2020-10-11

Seminarium – Uppstart och avslut

Ska du ha betalt också?!

På det här seminariet fokuserar vi på vad som gäller vid uppstart och avslut av en entreprenad.

Vad finns det för regler i ABFF som är applicerbara, och vad är syftet med dem?

Vilka övriga ställen i avtalet bör man leta information på, och inte minst – hur går det till rent praktiskt? 

Föredragshållare: Anna Cedvén
Seminariet är inspelat 2020-09-29

Seminarium – samverkansentreprenader

Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter. Som en följd av det är det allt för vanligt att vinnande anbud antas till fel prisnivå och att det uppstår problem i entreprenaden. Om vi tittar på byggbranschen, som haft dessa problem under lång tid, så är det vanligt med partnering/samverkansentreprenader. Syftet med denna upphandlings- och samverkansmodell är att beställaren i dialog med en tilldelad leverantör fastställer pris och kvalité i en entreprenad.

Samverkansentreprenader är ovanliga i Aff-sammanhang men uppmärksammas mer och mer. Linköping kommuns fastighetsbolag, Lejonfastigheter AB, har genomfört en upphandling i enlighet med LOU och inom ramen för samverkansbegreppet. Entreprenaden avser fastighetsteknik (drift) och omfattar fastigheter med särskilt kritisk verksamhet. Seminariet går igenom själva upphandlingsförfarandet och samverkansmodellen med fokus på erfarenheterna från Lejonfastigheter AB.

Föredragshållare: Per Ollas
Seminariet är inspelat 2021-02-07

Seminarium – Kvalitetsplan

I ABFF framgår det att Leverantören ska upprätta en kvalitetsplan och en miljöplan för entreprenaden. Idag är många företag certifierade inom såväl kvalitet som miljö, och undrar då varför de ska upprätta en särskild plan för entreprenaden. Ja, varför ska man det?

På det här seminariet går vi igenom vad syftet med en kvalitets- och miljöplan är, vilka krav som ställs på den och hur man praktiskt kan gå till väga. Seminariet passar både leverantörer som ska göra en plan, och beställare som ska granska och godkänna planerna.

Föredragshållare: Anna Cedvén
Seminariet är inspelat 2021-03-18

Seminarium – Avtalsenligt

Vad innebär egentligen avtalsenligt?

Entreprenaden är igång och arbetet rullar på. Men hur vet man egentligen om leverantören gör vad den ska? Och hur vet jag som leverantör att jag utför arbetet avtalsenligt? 

På det här seminariet går vi igenom vad som avgör huruvida något är avtalsenligt, och hur man kan följa upp en entreprenad. Du får tips om bra rutiner, både för leverantörer och beställare.

Föredragshållare: Anna Cedvén
Seminariet är inspelat 2021-04-27

Seminarium – Säkerhetsklassad upphandling

Föredragshållare: Per Ollas

Hur ska fastighetsägare och leverantörer förhålla sig till den skärpta säkerhetslagstiftningen? Säkerhetsklassade upphandlingar är komplexa och kommer att bli allt vanligare och berör eller kommer att beröra många Aff-entreprenader i framtiden. Vad är en säkerhetsklassad upphandling, vad och vilka berörs? Vilka är fallgroparna? Hur går du till väga och vad ska du tänka på när du gör en säkerhetsklassad upphandling?

Seminariet ger en konkret och handfast vägledning om säkerhetsklassade upphandlingar.

Seminariet är inspelat 2021-10-12

Seminarium – Funktionsentreprenader

 

Aff lämpar sig utmärkt att göra funktionsavtal med, men vad innebär ett funktionsavtal egentligen? Är det verkligen helt upp till leverantören att helt välja frekvenser på åtgärder – tänk om de inte gör något alls? Och hur ska jag som leverantör läsa ett förfrågningsunderlag baserat på funktion, vad styr hur mycket åtgärder jag ska planera? Hur kan man följa upp och leva efter ett funktionsavtal?

På seminariet resonerar vi kring funktionsavtalen inom Aff, vilka delar av Aff-dokumentationen som kommer in, och vad som är plus och minus med ett funktionsavtal baserat på Aff.

Föredragshållare: Anna Cedvén

Seminariet är inspelat 2021-11-24.

Frukostseminarium – När avtal och verklighet skiljer sig åt

Men det stämmer ju inte?!

Vi gör förfrågningsunderlag, skriver avtal och startar upp entreprenader. Men verkligheten är inte statisk utan brukar förändra sig, vilket gör att det som står i kontraktshandlingarna helt enkelt inte stämmer efter ett tag. Eller så visar det sig att de uppgifter som lämnades ut i förfrågningsunderlaget inte var helt korrekta, av olika anledningar.

Så frågan är, vad gör vi då när avtalet och verkligheten inte stämmer överens?

På det här seminariet går vi igenom hur man kan hantera att verklighet och avtal inte stämmer överens, för på något sätt behöver den hanteras. 

  • Vad säger ABFF egentligen?
  • Hur gör vi praktiskt?
  • Vilka krav ställs på mig som Beställare respektive Leverantör?

Föredragshållare: Anna Cedvén

Seminariet är inspelat 2022-03-24