ABFF eller AB 04 / ABT 06

Välj ett anpassat regelverk!

Samhällsbyggnadsbranschen i Sverige har länge arbetat med branschregelverk, vilket gör det lättare att teckna avtal. Det är dock inte alltid tydligt vilket regelverk som ska användas, och kunskapen om ABFF är lägre än om regelverken från BKK.

I denna guide har vi försökt att kortfattat beskriva när det är lämpligt att använda ABFF och när man bör använda andra regelverk. Nedanstående bild visar de vanliga branschregelverken inom bygg- och fastighetssektorn.

Projekt eller tjänste-entreprenad?

Det är skillnad på projekt och på entreprenader som innehåller tjänster. Den fundamentala skillnaden är när funktionen ska levereras. I en tjänsteentreprenad är utgångspunkten att Leverantören i någon form ska upprätthålla och återställa funktionen genom återkommande insatser, vilket innebär att funktionen ska finnas under kontraktstiden. I ett projekt så ska funktionen levereras vid kontraktstidens slut, och först då kan också ”fel i entreprenaden” uppstå.

En tjänste-entreprenad

Ett projekt

När det inte är så tydligt vad som gäller

Ovan har vi gått igenom att ABFF är lämpligt för renodlade drift- och tjänsteentreprenader, likaså att AB/ABT lämpar sig för enskilda projekt. Men alla entreprenader är inte så entydiga.

Denna information riktar in sig på de entreprenader som inte riktigt faller inom dessa kategorier utan blandar uppgifter. Här försöker vi beskriva hur du kan avgöra vilket regelverk som bör användas och på vilket sätt, samt exemplifierar vilka typer av entreprenader som brukar orsaka huvudbry.

1 - När ska funktionen finnas?

Det viktigaste kriteriet är när funktionen ska finnas. Är det vid entreprenadens avslut, eller är det löpande under entreprenaden? Ska funktionen finnas under kontraktstiden är ABFF generellt ett bättre val.

2 - Fel i entreprenaden

En viktig skillnad skillnad mellan regelverken är innebörden av fel, och när ett fel kan uppkomma.

I ABT 06 definieras fel som ”avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt”. Felet kan dock endast ”uppkomma” vid slutbesiktning eller därefter, eftersom ”kontraktsenligt utförande” avser avlämnandet. Entreprenören ansvar för att avhjälpa fel under garantitid och ansvarstid, vilket är efter kontraktstiden.

I Aff-definitioner definieras fel som ”avvikelse som innebär att del av en entreprenad inte utförts eller inte utförts på avtalsenligt sätt” vilket är nästan lika. Men det finns en avgörande skillnad:

  • Fel kan uppkomma under kontraktstid och under ansvarstiden
  • L ansvarar för att avhjälpa fel under kontraktstid och ansvarstid

Denna skillnad är avgörande vid entreprenader som innehåller drift, då det är väsentligt att Leverantören ska avhjälpa fel i entreprenaden under kontraktstidens gång. Ska Leverantören avhjälpa fel i entreprenaden under kontraktstiden är ABFF generellt ett bättre val.

Exempel på typentreprenader som inte inordnar sig

Många entreprenader kan vara svåra att koppla till ett regelverk, då de blandar drift med planerat underhåll eller bara innehåller behovsstyrda åtgärder som avhjälpande underhåll. Därför listar vi nedan några typentreprenader som brukar ställa till med huvudbry.

För samtliga av dessa är ABFF fortfarande ett lämpligt regelverk. För de entreprenader som bygger in visst planerat underhåll eller vill ge möjlighet att avropa mindre projektarbeten är det dock lämpligt att komplettera ABFF med skrivningar som reglerar sådant som garanti och slutbesiktning för dessa arbeten. 

När ska jag inte använda ABFF?

Du ska inte använda ABFF till projekt, exempelvis en hyresgästanpassning. Vissa typer av projektarbeten kan dock inkluderas i en tjänsteentreprenad, se  Avtal med både drift och underhåll.

Det är inte heller lämpligt att använda ABFF till renodlade tekniska ramavtal av typen ”elinstallationer”. I denna typ av ramavtal finns inget åtagande, utan de ger endast beställaren en möjlighet att avropa arbeten.  Vilket arbete som ska utföras  definieras i varje avrop och leverantören har rätt att avstå arbetet. Varje avrop är därmed att betrakta som ett litet projekt och då passar AB04/ABT 06 bättre. Avser ramavtalet däremot tjänsteleveranser är ABFF fortfarande rätt grund, då varje avrop kan ses som en liten tjänsteentreprenad.

Lämna ett svar