Avtal med både drift och underhåll

Kan man inkludera planerat underhåll i en Aff-entreprenad?

Det är vanligt att en beställare vill låta sin leverantör av fastighetsteknik genomföra större underhållsåtgärder och/eller mindre förändringar i fastigheterna (nedan kallat ”projektarbete”). Det sker ofta som tilläggsarbete, men om beställaren beställer projektarbeten av leverantören vid mer än enstaka tillfällen kan det finnas anledning att istället inkludera dessa som kontraktsarbeten.

När ett projektarbete utförs är det bra om de ”normala” skrivningarna i Kontraktet kompletteras med regleringar som är lämpliga för byggnadsarbeten. För en enstaka beställning av tilläggsarbete kan kompletteringarna ske i själva beställningen, men om man vill inkludera projektarbeten som kontraktsarbeten behöver skrivningarna finnas med i Kontraktet. Antingen från början av entreprenaden eller som ett tillägg till Kontraktet när behov senare uppstår. 

Därför finns det i Avtalssystemet en bilaga till Kontraktsformuläret som innehåller de regleringar som kompletterar ABFF vad avser projektarbeten.

Hur går jag tillväga?

När du som beställare redan på förhand vet att leverantören ska utföra en viss typ av projektarbeten så kan dessa lämpligen inkluderas som kontraktsarbeten redan i förfrågningsunderlaget. Ett sätt att göra det på är så här:

Själva projektarbetet (exempelvis att byta en elcentral) kan sannolikt inte beskrivas i förväg eftersom det ännu inte är känt vilket underhållsarbete som behöver utföras, men det finns ändå mycket som bör kunna beskrivas i Tjänstebeskrivningen. Dels typen av projektarbeten men även sådant som hur förfrågningar om genomförande ska gå till, vilka krav ställer ni på administration, styrning och information m.m.

Det går bra att använd Kontraktsbilagan som den är, men den kan också helt eller delvis arbetas in i övriga Kontraktet.

Om du redan är i en befintlig entreprenad och inser att du beställer en hel del projektarbeten av din leverantör kan du använda bilagan för att göra ett tillägg till avtalet. Se då till att bilagan blir signerad av båda parter.

Kom ihåg...

… att skrivningarna i bilagan är generella och är beroende av varandra för att skapa en helhet. Som all dokumentation är de också utformade för att skapa balans mellan parterna. Görs ändringar i bilagan kan det medföra att utfallet blir något annat än tänkt.

Utropstecken 2
Lämna ett svar