Avtal med både drift och underhåll

Att ABFF är lämpligt för renodlade drift- och tjänsteentreprenader är känt, likaså att AB/ABT lämpar sig för enskilda projekt. Denna information riktar in sig på de entreprenader som inte faller inom dessa kategorier utan blandar  uppgifter – hur gör man då?

När ska funktionen finnas?

Det viktigaste kriteriet är när funktionen ska finnas. Är det vid entreprenadens avslut, eller är det löpande under entreprenaden? 

Fel i entreprenaden

En viktig skillnad skillnad mellan regelverken är innebörden av fel, och när ett fel kan uppkomma.

I ABT 06 definieras fel som ”avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt”. Felet kan dock endast ”uppkomma” vid slutbesiktning eller därefter, eftersom ”kontraktsenligt utförande” avser avlämnandet. Entreprenören ansvar för att avhjälpa fel under garantitid och ansvarstid, vilket är efter kontraktstiden.

I Aff-definitioner definieras fel som ”avvikelse som innebär att del av en entreprenad inte utförts eller inte utförts på avtalsenligt sätt” vilket är nästan lika. Men det finns en avgörande skillnad:

  • Fel kan uppkomma under kontraktstid och under ansvarstiden
  • L ansvarar för att avhjälpa fel under kontraktstid och ansvarstid

Denna skillnad är avgörande vid entreprenader som innehåller drift, då det är väsentligt att Leverantören ska avhjälpa fel i entreprenaden under kontraktstidens gång.

Typentreprenader som inte inordnar sig

Många entreprenader kan vara svåra att koppla till ett regelverk, då de blandar drift med planerat underhåll eller bara innehåller behovsstyrda åtgärder som avhjälpande underhåll. Därför listar vi nedan några typentreprenader som brukar ställa till med huvudbry.

För samtliga av dessa är ABFF lämpligt regelverk. För de entreprenader som bygger in visst planerat underhåll eller vill ge möjlighet att avropa mindre projektarbeten är det dock lämpligt att komplettera ABFF med skrivningar som reglerar sådant som garanti och slutbesiktning för dessa arbeten. 

Lämna ett svar