Hållbarhet i Aff

Aff-dokumentationen används främst för att skapa avtal för tjänsteentreprenader, och de vanligast förekommande tjänsterna återfinns inom fastighetssektorn. Idag är många fastigheter miljöcertifierade på olika sätt, och fastighetsägarna arbetar ofta aktivt med hållbarhetsfrågan. Det innebär att Aff behöver vara anpassat till certifieringssystemen samt stödja hållbarhetsarbete i stort.

Aff vill att det ska vara lätt för en användare av Aff att ställa relevanta krav på hållbarhet i allmänhet och hållbarhet kopplat till certifieringar i synnerhet.

Målet med projektet är att Aff Avtalssystem ska:

• Innehålla råds- och exempeltexter som stödjer uppfyllande av certifieringskrav

• Visa användarna vad som är kopplat till olika certifieringar

• Innehålla lämpliga platser och texter som stödjer Hållbarhet ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

Projektledare:

Sara Jakobson, Svefa

Håkan Nilsson, WSP

Välja regelverk

När ska man använda Aff, och när ska man använda andra regelverk som exempelvis ABT?

Projektet syftar till att ta fram en guide som hjälper dig att utröna om Aff är en bragrund för ditt avtal eller inte. För de flesta entreprenader med åerkommande tjänster är det lätt att rekommendera Aff, men för en del entreprenader är det inte lika självklart. Vad händer t.ex. om en entrprenad både innehåller återkommande tjänster som tillsyn och skötsel, samt planerat underhåll?

Guiden planeras tydliggöra vad som kan vara avgörande för vilket regelverk som bör användas, och samtidigt ge förslag på  avtalsskrivningar för de entreprenader som inte riktigt vill passa in  något regelverk. 

Projektet har genomförts i en mindre grupp bestående av Per Ollas och Daniel Magnusson från Utvecklingsrådet under ledning av Anna Cedvén från Aff. Entreprenadjuristen Pehr Jacobsson har bistått med expertkunskap rörande ABFF, AB och ABT. 

Mall för entreprenader inom gata/park

Tomtmark eller gator och parker - Aff fungerar oavsett

Aff används vanligtvis vid avtal rörande skötsel av utemiljö när det gäller tomter och till viss del parker. När det handlar om gatudrift är det fortfarande mindre vanligt att använda Aff, trots att ABFF är det mest lämpliga regelverket. Däremot är strukturen inom Tjänsteområde Utemiljö mer anpassat för grönyteskötsel än gatudrift och renhållning av offentliga miljöer. 

Därför startades projektet Mall för entreprenader inom gata/park. Syftet var att skapa en mall anpassad för offentliga miljöer. Under projektets gång visade det sig vara mest lämpligt att istället anpassa strukturen av Tjänsteområde Utemiljö. 

Resultatet av projektet är en uppdatering av Tjänsteområde Utemiljö, som nu är lika väl anpassad för drift av offentliga miljöer som skötsel av tomtmark. 

Uppdateringen av Aff-dokumentationen skedde i början av juni 2022.

Projektledare var landskapsarkitekt Bengt Persson, LARK i Lund. 

Projektdeltagare:

 • Charlotte Dahlin, Umeå kommun
 • Kamille Taner, Sollentuna kommun
 • Patrik Carlsson, Stockholmshem
 • Kjell Jönsson, Green Landscaping
 • Lina Constantino, WSP
 • Stefan Sundström, Svefa

 

Teknisk förvaltning Energi

Ett projekt finansierat av Energimyndigheten

Nu ska det bli enklare för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare att handla upp energioptimering för sina byggnader. Energimyndigheten har via E2B2 beviljat Aff Service AB stöd för att paketera avtal för Teknisk förvaltning Energi i sitt avtalsutbud och göra avtalet tillgängligt för fler.

Arbetet har genomförs i samarbete med Stockholms stad, Energikontoret Storsthlm, EnergiEffektiviseringsFöretagen och Fastighetsägarna Stockholm.  Projektledare är Margot Bratt, WSP.

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial som ger dig kunskap om varför du borde satsa på energioptimering och hur du går tillväga för att teckna avtal för Teknisk förvaltning energi.

Ta del av materialet

Smiling girl student wear wireless headphone study online with skype teacher, happy young woman learn language listen lecture watch webinar write notes look at laptop sit in cafe, distant education

Mer om projektet

Bakgrund

Projektet bygger vidare på resultaten från ”Demonstrationsprojekt Målstyrd Energiförvaltning” som genomfördes med Stockholms stad som projektägare. En avtalsmodell för upphandling av energioptimeringsentreprenad utvecklades och ett pilottest genomfördes med ett 20-tal bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som deltog.

Tjänsten har bytt namn till Teknisk förvaltning Energi för att harmonisera mot EnergiEffektiviseringsFöretagens auktorisation med samma namn, och som vänder sig till energitjänsteleverantörer.

Mål och Syfte

Projektet syftar till att underlätta energioptimeringar i bostadsrättsföreningar genom att tillgängliggöra avtalet för Teknisk förvaltning Energi via Aff-service. Tidigare utredningar visar att det relativt enkelt går att minska energianvändningen mellan 15–20 procent genom att optimera värme – och ventilationssystem. Målet är att fler avtal ska genomföras med minskad energianvändning som resultat.

Tänkt resultat

 • Avtalet anpassas till Aff-dokumentationen och tillhandahålls enkelt via Aff
 • En instruktionsfilm om hur avtalsmodellen används tas fram som finns tillgänglig på Aff:s hemsida
 • Ca 20 bostadsrättsföreningar har upphandlat energioptimering med hjälp av avtalet.
 • Energianvändningen har minskat med 15–20% hos de bostadsrättsföreningar som upphandlat tjänsten inom projektet
  Samtliga Energi- och klimatrådgivare i Stockholms län har fått kunskap inom Teknisk förvaltning Energi.
 • Energimyndighetens utbildning för nya Energi- och klimatrådgivare omfattar kunskap inom Teknisk förvaltning Energi.
  De bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som deltar i projektet har erbjudits en energi- och klimatrådgivare som stöd vid upphandling.
 • Ca 5–8 Energitjänsteföretag har auktoriserats via EEF Teknisk förvaltning Energi.

Genomförande

Projektet genomförs under tiden 2021-01-02 – 2022-06-30.