Entreprenadform

Funktionsentreprenad eller utförandeentreprenad?

En funktionsentreprenad bygger på att B angett funktionskrav med tillhörande acceptanskriterier, samt angett vilka tjänstetyper (exempelvis tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll) som omfattas. Sedan är det upp till L att välja arbetsmetod och utförandetider så att funktionen upprätthålls och acceptanskriterierna uppnås. Det innebär att L kan (och förväntas) styra arbetet utefter vad som erfordras för att upprätthålla funktion och uppnå acceptanskriterierna.

En utförandeentreprenad bygger på att B beskrivit vad som ska utföras och när det ska utföras (dvs. frekvensen för utförandet) med hjälp av åtgärdskrav och utförandetider. Det innebär att L har att utföra arbetet på det sättet, oavsett om det är mest lämpligt eller ej (L ska dock alltid underrätta B om det som är beskrivet är olämpligt). Det innebär också att L är skyldig att genomföra samtliga beskrivna arbeten, dvs. L kan inte själv prioritera om bland åtgärderna.

Är den ena entreprenadformen bättre än den andra? Nej, så kan man inte säga. Vad som är en lämplig entreprenadform beror på en mängd faktorer, så se till att ta ett genomtänkt beslut. 

Nedanstående bild visar de mest påverkande faktorerna i valet mellan funktions- och utförandeentreprenad. Mer information om valet av entreprenadform hittar du i vår utbildning ”Upphandling” i Aff Akademin, eller i Kunskapsbankens Att leva med Aff som är tillgänglig för våra medlemmar.

En utförandeentreprenad passar ofta bäst för mindre entreprenader eftersom:

 • Det arbete som ska utföras är mindre omfattande och lätt att beskriva.
 • Det finns få fördelar med att låta leverantören planera och kalkylera sitt arbete själv.

En funktionsentreprenad gör sig bra för riktigt omfattande entreprenader eftersom:

 • Det arbete som ska utföras är omfattande och svårt att beskriva redan vid upphandlingen.
 • Det finns fördelar med att leverantören själv kan planera och kalkylera arbetet.
 • Leverantören kan anpassa sitt arbetet efter objekten och tjänsternas olika förutsättningar.

En utförandeentreprenad passar bra när du har:

 • Har personal med fackkompetens avseende den funktion du ska upphandla, till exempel brandskyddsarbete. 
 • Önskemål om att kunna styra leverantörens åtgärder mer direkt.

En funktionsentreprenad passar bra när du:

 • Inte har egen personal med fackkompetens avseende den funktion du ska upphandla.
 • När du har svårt att ge leverantören instruktioner, eller tolka ett beskrivet utförande för att du saknar en viss kompetens.

En utförandeentreprenad är ofta lämplig när du:

 • Regelbundet utför eller låter utföra arbeten som kan påverka funktionen.
 • Ser områden där det kan uppstå diskussion kring vem som är ansvarig för att funktionen ska upprätthållas.

En funktionsentreprenad passar istället entreprenader där du:

 • Mer sällan utför eller låter utföra arbeten som påverkar funktionen.
 • Kan avgränsa de arbeten som påverkar funktionen
Lämna ett svar