Tjänstebeskrivning

För att beskriva vad som ska utföras och hur, finns det något som kallas Tjänstebeskrivningar. Tjänstebeskrivningarna är uppdelade på tio tjänsteområden som kan liknas vid kapitel, och namnen speglar innehållet i tjänsteområdet. 

Oavsett om det handlar om en funktionsentreprenad eller en utförandeentreprtenad så är det Tjänstebeskrivningarna som preciserar utförandet.  Arbetsuppgifterna kan beskrivas med hjälp av Åtgärdskrav och tillhörande Utförandetid, eller med hjälp av Funktionskrav och tillhörande Acceptanskriterie.

Förutom att beskriva tjänsterna så innehåller Tjänstebeskrivningarna även kolumner för gränsdragning. Det innebär att du vid respektive arbetsuppgift kan beskriva vem som är ansvarig, och vilken ersättningsmodell som gäller.

Samtliga tjänsteområden har samma typ av struktur och lika gränsdragningskolumner, vilket gör det lätt att kombinera tjänster på det sätt som passar den enskilda entreprenaden.

Varje tjänsteområde har också en kod, från SA till SJ. S står för Stödtänster och den andra bokstaven är endast en littra. Under huvudkoden finns en underliggande kodstruktur för att kunna beskriva tjänsterna på ett tydligt sätt. En arbetsuppgift hör normalt hemma på ett ställe i strukturen, men eftersom tjänster inte är fyrkantiga så kan det ibland uppstå frågetecken om var en tjänst hör hemma. I det fallet får du beskriva tjänsten tydligt och lägga den på ”bästa stället”, det finns inga formkrav som ställer till det.  

Mer om våra tjänsteområden

Köpta tjänster inom upphandling, ledning och samordning, uppföljning och verksamhetsutveckling.  

SA Verksamhetsledning används endast när beställaren vill köpa ledningstjänster av leverantören som går utöver det leverantören behöver för att leda sitt eget utförande i entreprenaden. Exempelvis om Leverantören för Beställarens räkning förväntas handla upp och styra sidoleverantörer. 

Fastighetsrelaterade tjänster som en förvaltare normalt utför, både inom teknik och hyresgäster.

Exempelvis uthyrning, hyresgästkommunikation, planerat underhåll, och hantering av myndighetskrav.

Det tekniska arbete som normalt sker på plats i fastigheten såsom tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll för byggnad och installationer.

Motsvarande arbete för brandskyddsinstallationer återfinns dock samlat med övrigt brandskyddsarbete i SG Säkerhet.

Tjänster som utförs i utemiljön såsom tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll. Även vinterväghållning och renhållning ingår i SD utemiljö.

Tjänsteområdet omfattar hela utemiljön –  både gatumiljöer, vegetationsytor, vattenhantering  och utrustning såsom lek- och idrottsutrustning. 

Städning av olika typ – regelmässig städning, periodisk städning samt specialstädning såsom sanering.

Tjänsterna avser främst städning i och på byggnad och inte yttre renhållning.

Tjänsterna kallas ofta arbetsplatsservice, och mottagaren är en organisation till skillnad från de fastighetsrelaterade tjänsteområdena.

Exempel på tjänster är hantering av inventarier, förråd, avfall, post- och gods, flyttar, flyttning, fordon och liknande.

Tjänster som omfattar både planering, uppföljning och praktiskt arbete på plats för hela säkerhetsområdet.

Det innebär att alla delar av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) finns samlat här, precis som passagesystem och övervakningssystem samt bevakningstjänster.

Omfattar tjänster där Leverantören ansvarar för kundkontakten.

Samlat här finns den vanligt förekommande funktionen serviceanmälan (felanmälan), men även annat kundbemötande i form av reception och telefoni.

Tjänster som på något sätt innehåller mat och dryck – allt ifrån pentryservice och fruktkorgar på kontoret till stora kostentreprenader åt kommuner och landsting.

Tjänster som ibland även kallas ekonomisk förvaltning, men som inte behöver ha något med fastighetsförvaltning att göra.

Innehåller ekonomisk redovisning, alltifrån bokföring och årsredovisningar, till hyresadministration och personaladministration.

Lämna ett svar