När det blivit fel

Fel i entreprenaden är inte när något går sönder

Fel i entreprenaden är ett centralt begrepp när det gäller Aff-entreprenader. Enligt Aff-definitioner är ”fel” en avvikelse som innebär att del av en entreprenad inte utförts eller inte utförts på avtalsenligt sätt. Så även att missa en arbetsuppgift faller inom ramen för fel i entreprenaden. 

Avtalsenligt sätt innebär att Leverantören ska följa det som står i kontraktshandlingarna, eller enligt vad som senare har överenskommits med Beställaren. Står det exempelvis att tillsyn ska ske på tisdagar så är det tisdagar som gäller, om inte annat överenskommits. Men ibland blir det helt enkelt inte som planerat, vad gör man då?

Reglerna kring fel och hantering av dessa återfinns i ABFF 15 kap 5. När Beställaren upptäcker att Leverantören gjort fel i entreprenaden behöver Beställaren reklamera detta skriftligen till Leverantören. Denne ska då rätta felet. Enkla, tydliga grundregler som i praktiken inte alltid efterlevs. Ibland går det inte heller att rätta ett fel. I dessa fall kan det istället ske ett prisavdrag, eller så kan Beställaren låta annan rätta felet på Leverantörens bekostnad. Det enskilda avtalet kan också innehålla skrivningar i Kontraktet som kompletterar ABFF.

Att fel i entreprenaden hanteras korrekt är väsentligt för en fungerande entreprenad, varför alla som har ansvarsroller i en entreprenad bör vara väl pålästa på ABFF 15 kap 5 såväl som det egna avtalet. 

Lämna ett svar